Site icon Editia de Dimineata

Pedepse vechi, obiceiuri și mai vechi. Codul penal din timpul lui Cuza

Cod Penal. Alexandru Ioan Cuza

Cod Penal. Alexandru Ioan Cuza

În urmă cu 154 de ani, în perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza, în cea dintâi zi a lunii mai, a intrat în vigoare Codicele penal, primul din istoria României moderne, după ce, înainte cu un an, la 30 octombrie, a fost promulgat.

În timp, i-au fost făcute multe modificări, însă acest Cod penal a rămas în vigoare aproape 71 de ani, până în 17 martie 1936, când a fost înlocuit cu noul Cod penal.

Codul penal aplicat din 1865 a fost inspirat de Codul penal francez din 1810 și cel prusian,  de la 1851, și avea 400 de articole. La vremea respectivă, era considerat unul dintre cele mai moderne din țările europene.

Până la adoptarea Codului penal din vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în Moldova se aplica din 1826 Condica criminalicească a lui Sandu Sturza, iar în Muntenia se întocmise, în timpul domnitorului Barbu Dimitrie Știrbei, Condica criminală sau Codul penal Știrbei.

 

Credit foto: Alexsander-777 | Sursa: Pixabay

 

În capitolul „Crime și delicte comise de funcționari publici în exercițiul funcțiunii lor”, primul subcapitol făcea referire la „Sustracțiuni comise de depozitarii publici”.

Astfel, Codul menționa: „Ori-ce perceptor, ori-ce funcționar însărcinat cu percepțiune, ori-ce depozitar sau contabil public, care va fi deturnat sau sustras bani publici sau privați, sau efecte ținând loc de bani, sau acte, titluri și alte lucruri mișcătoare, cari se vor afla în mâinile lui, în puterea însărcinărei sale, se va pedepsi cu maximul închisorei și cu interdicțiunea pe timp mărginit, dacă lucrurile deturnate sau sustrase vor fi de o valore dela 1200 lei în sus.” Dacă valorile sustrase sau deturnate erau până în 1200 lei, pedeapsa era închisoare de la un an până la doi ani. În plus, condamnatul pierdea dreptul la pensie și nu mai avea niciodată dreptul de a ocupa vreo funcție publică.

„Ori-ce judecător, administrator, funcționar sau ofițer public, care va fi stricat, desființat, sustras sau deturnat actele și titlurile al cărora depozitar era, sau care i se încredințaseră sau comunicaseră în virtutea funcțiunei sale, se va pedepsi cu maximul închisorei și cu interdicțiunea pe timp mărginit, se va declara și incapabil de a ocupa funcțiune publică pe toată viața, pierzând dreptul la pensiune.”

Aceeași pedeapsă se aplica pentru „ori-ce agenți sau însărcinați, ai guvernului ori ai depozitarilor publici”.

Când primești ceea ce nu ai drept de a lua

În subcapitolul „Despre nedrepte luări săvârșite de funcționarii publici”, se preciza: „Ori-care dintre funcționarii publici, ori-care din ofițerii publici sau însărcinații lor, ori-cari perceptori de drepturi, taxe, contribuțiuni, bani, venituri publice sau comunale, precum și ori-cari însărcinați din partea perceptorilor, vor fi ordonat să se perceapă, vor fi cerut sau vor fi primit ceeace nu aveau drept a lua, sau mai mult decât ceeace se cuvenia să ia ca drepturi de taxe, contribuțiuni, bani sau venituri, sau ca simbrie ori apuntamente, se vor pedepsi: funcționarii și ofițerii publici, cu închisoare dela doi până la trei ani, iar însărcinații lor, cu închisoare dela șase luni până la doi ani și cu interdicțiunea pe timp mărginit.” Pe lângă închisoare, cei găsiți vinovați nu mai puteau să ocupe vreodată o funcție publică și își pierdeau definitiv dreptul la pensie.

Pentru judecători, pedepsele erau și mai aprige. „Dacă mituirea s’a urmat asupra unui judecător sau jurat pronunțând în materii criminale în favoarea sau în contra acuzatului, pedeapsa va fi maximul închisoarei și pierderea dreptului de a mai fi admis în serviciu pe toată viața; el va pierde și dreptul la pensiune. Dacă mituirea s’a urmat asupra unui jurat pronunțând în materii de expropriațiune, pedeapsa va fi închisoarea dela un an până la doi ani, pierderea dreptului de a mai fi admis în serviciu pe toată viața și a dreptului de pensiune.”

Credit foto: Harry Strauss | Sursa: Pixabay

Abuz în serviciu

O infracțiune în toate vremurile care a fost menționată și în modernul Cod din timpul lui Cuza.

„Ori-ce funcționar de ramul administrativ sau judecătoresc, ori-ce agent sau însărcinat al unei administrațiuni publice, care va fi primit sau va fi pretins daruri sau prezenturi, sau care va fi acceptat promisiuni de asemenea lucruri, spre a face sau spre a nu face un act privitor la funcțiunea sa, fie și drept, dar pentru care n’ar fi determinată de lege o plată, se va pedepsi cu închisoare dela doi până la trei ani și cu amendă îndoită a valoarei lucrurilor priimite sau făgăduite, fără ca această amendă să poată fi mai mică de 200 lei”. Banii erau oferiți spitalelor sau caselor de binefacere din localitatea unde „s-a comis mituirea”.

Cei vinovați pierdeau și dreptul la pensie și cel de a mai profesa într-o instituție publică.

Trafic de influență

Era pedepsit cu închisoare, pierderea dreptului de a mai ocupa o funcție publică și de a mai primi pensie.

Credit foto: Gerd Altmann | Sursa: Pixabay

„Ori-care particular care, în numele său, sau în numele vre-unui funcționar public, administrativ sau judecătoresc, cu știrea sau fără știrea acestuia, într’un chip direct sau indirect, va cere, va lua, sau va face să i se promită daruri sau alte foloase nelegitime, spre a interveni, spre a se face sau a nu se face vre-un act din cele privitoare la atribuțiunile acelui funcționar, se va pedepsi cu închisoare dela șase luni până la doi ani și cu amendă valoarea îndoită a lucrurilor luate sau promise, fără ca această amendă să fie mai mică decât 200 lei.”

Abuz de putere

Abuzul de putere, maltratarea sau folosirea de „cazne”, toate erau menționate în Codul penal din 1864.

„Ori-ce funcționar administrativ sau judecătoresc va abuza de puterea ce-i dă calitatea sa, spre a sili pe nedrept pe o persoană a face sau a suferi un act, sau a se abține de la dânsul, se va pedepsi cu închisoare dela o lună până la doi ani și se va putea încă declara necapabil de a ocupa funcțiuni publice dela un an la trei.”

 

Credit foto: jacqueline macou | Sursa: Pixabay

 

Plăsmuiri

La capitolul despre „plăsmuiri sau falsificări” se menționează în primul rând cele de bani, dar și cele de sigilii ale statului sau alte altor autorități, de bilete de bancă și de efecte publice.

Falsificarea „monetelor de metal care au curs în România” se pedepsea cu maximul închisorii „fără admiterea circumstanțelor atenuante, cu interdicțiune pe timp mărginit și cu amendă dela 500 lei în sus”. Iar dacă suma falsificată depășea 2000 de lei „se va putea îndoi maximul închisorei”.

Pedeapsa în cazul actelor publice sau autentice falsificate „fie prin semnături false, fie prin alterațiune de acte, de scriituri sau de semnături, fie prin arătare de alte persoane, decât cele adevărate, fie prin scriituri făcute sau intercalate pe registre sau alte acte publice după confecțiunea sau încheierea actelor” ajungea la cinci ani sau chiar la zece ani, dacă prejudiciul depășea 2000 de lei.

Codul penal din timpul lui Cuza includea pedepse și pentru cei care falsificau pașapoarte, foi de drum și certificate: „Se va pedepsi cu închisoare dela trei luni până la doi ani, ori-cine va plăsmui paspoarte, sau va drege ori va preface un pasport adevărat, sau va adăuga într’însul vre-un cuvânt, sau cifră, sau literă, precum și cel ce cu bună știință, se va servi cu asemenea pasport” .

Nici medicii nu erau iertați dacă dădeau acte plăsmuite. „Medicii, chirurgii sau alte persoane exercitându arta de a tămădui, cari dau, cu știință, asupra stărei sănătăței unei persoane, certificate contra adevărului, spre a servi la autorități sau la societăți de asigurare, se vor pedepsi cu închisoare dela o lună la un an. Iar dacă vor fi primit și daruri sau făgăduieli de daruri, se vor pedepsi cu închisoare dela trei luni până la un an și jumătate.”

Sursa: simplementhumain.com

Libertate individuală

În capitolul „Atentate în contra libertăței” se specifica: „Când vre-un funcționar public, un agente sau un însărcinat al guvernului, va fi ordinat sau va fi făcut vre-un act arbitrar prin care să se atace libertatea individuală a unuia sau mai multor cetățeni, sau Constituțiunea țărei, se va pedepsi cu închisoare dela șease luni până la doi ani și cu interdicțiune pe timp mărginit. Ca toate acestea, când se va dovedi că el a săvârșit asemenea faptă după ordinul superiorilor săi, în pricini ce privesc la atribuțiunile acestora și pentru care el era dator să le dea supunere în ordinea ierarhiei, va fi aparat de pedeapsa care, în asemenea caz, se va aplica numai superiorilor ce vor fi dat asemenea ordine”.

Sursa foto cover: Alexandru Ioan Cuza – Muzeul Unirii din Iași

Exit mobile version