23 iunie 2024, 20:38

Vrei un teren gratuit pentru a construi o casă? Primăria Cugir îți împlinește visul

Tinerii care doresc să primească terenuri pentru construirea unei case la Cugir pot depune cereri, până în 29 februarie.

Atribuirea terenurilor se face în baza Legii nr. 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în orașul Cugir.

Pot beneficia de terenuri tinerii cu vârsta până la 35 de ani. Beneficiarul este obligat să înceapă construcţia în termen de un an de la data atribuirii terenului.

De asemenea, trebuie să o finalizeze în termen de maxim 3 ani de la data obținerii autorizației de construire, cu respectarea reglementărilor de urbanism impuse prin autorizare.

Se consideră data finalizării construcției, data procesului-verbal de recepție a lucrărilor, eliberat de Compartimentul urbanism, scrie Alba24.

Documente necesare

Cererile vor fi însoțite de următoarele documente justificative:

Copie de pe certificatul de naştere al solicitantului şi al soţului/soţiei/copii, dacă este cazul.

Pentru părintele singur care are în întreţinere copii se va depune o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că minorii se găsesc în întreţinerea acestuia;

Copie de pe actul de identitate al solicitantului şi al soţului/soţiei, dacă este cazul;

Copie de pe certificatul de căsătorie, dacă este cazul;

Declaraţia solicitantului, respectiv a soţului/soţiei, după caz, autentificată la notarul public, pe propria răspundere că nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe, atât în orașul Cugir, cât şi în alte localităţi;

Dovada calităţii de salariat cu contract individual de muncă

Dovada calităţii de asociat sau administrator societate comercială (certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului)

Dovada calităţii de persoană fizică autorizată în baza O.U.G. nr. 44/2008/ certificat fiscal de la Administraţia financiară, copie certificat de înmatriculare;

Copie act de studii (diplomă);

Adeverinţă de la locul de muncă privind venitul net realizat de către solicitant și soţ/soţie, după caz

Sau alte documente justificative care fac dovada veniturilor obținute din administrare/asociere societăți comerciale, PFA, II sau IF;
certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la bugetul local (solicitantul, soţul/soţia, după caz).

Extras de cont / preaprobare financiară / contract de finanțare din partea unei instituții bancare

Cu privire la faptul că solicitantul deține suma de minim 50.000 lei

Sau echivalent în euro / este eligibil pentru obținerea unui credit în vederea construirii locuinței, cu suma de minim 50.000 lei sau echivalent în euro;

Cazier judiciar soţ şi soţie;

Declaraţia solicitantului, autentificată la notarul public, pe propria răspundere, privind indicatorii de energie primară și emisii CO2 asumați la realizarea locuinței.

Dosarele cu cererile însoțite de toate documentele prevăzute se depun la Registratură din cadrul Primăriei oraşului Cugir.


ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Comentariile sunt oprite pentru acest articol